Корисни документи и врски
Одобрение за ставање во промет на Варумин®, издадено од Министерство за Здравство на Република Македонија

Погледнете го одобрението
Одобрение за ставање во промет на Варумин® во Шведска

Погледнете го одобрението
Одобрение за ставање во промет на Варумин® во Бугарија

Погледнете го одобрението
Одобрение за ставање во промет на Варумин® во Азербејџан

Погледнете го одобрението
Катедра за предклиничка и клиничка фармакологија и токсикологија, Медицински факултет - Скопје, Република Македонија

Сертификат кој потврдува дека Varumin® е патентиран во Заводот за заштита на индустриската сопственост на Република Македонија како антиканцер препарат

Погледнете го одобрението
Меѓународна Индустриска Заштита на Varumin®

Погледнете го одобрението
Дозвола издадена од Министерството за здравство на Република Македонија кое и дозволува на компанијата „Интер-Еврогенекс“ да произведува и пакува помошни лековити средства во течни фармацевтски форми.

Погледнете ја дозволата
GMP Сертификат

Погледнете го сертификатот
ISO Сертификати

Погледнете го сертификатот
X