INTEGRATED SYSTEMS MANAGEMENT POLICY

Oваа политика има за цел на јасен и недвосмислен начин да укаже на определеноста на компанијата ИНТЕР-ЕВРОГЕНЕКС ДОО, континуирано да го спроведува и унапредува своето работење во склад со барањата на меѓународните стандарди: ISO 9001:2015 (систем за менаџирање на квалитет), ISO 14001:2015 систем за менаџирање со околината и ISO 22000:2018 систем за производство на додатоци на исхрана (во форма на чаеви, таблети и раствори), производство на ѓубрива – биостимулатори и подобрувачи на својствата на почвата.

Високата посветеност на исполнувањето на барањата на овие стандарди, поставување на цели кои се во согласност со нив и учество на сите вработени во нивното исполнување, допринесува работење на компанијата да резултира со производи и услуги кои се во согласност со барањата на нашите корисници и сите заинтересирани страни, како интерни така и екстерни, во опкружување кое се карактеризира со високо ниво на безбедност на производите, што заедно ја сочинуваат базата од која произлегуваат стратешките цели на нашата компанија.

Тежнееме во сите аспекти на нашата работа да пристапиме систематски и во неа да ги интегрираме следните принципи:

  • Со понуда на квалитетни производи и услуги да постигнеме висок степен на задоволство на сите заинтересирани страни, исполнувајќи ги нивните барања.
  • Работиме согласно со важечките закони и регулатива како и со внатрешните барања на компанијата.
  • Континуирано го подобруваме системот за управување со квалитет за да обезбедиме здравствено исправни и квалитетни производи применувајќи ги принципите на ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 22000:2018
  • Се залагаме за здрава животна средина и намалување на загадувањето, преку намалување на потрошувачката на енергија и вода, рационална употреба на ресурсите и подобрување на методите за управување со отпадот.
  • Овозможување на поволни услови за учење, континуирано надоградување и усовршување на знаењето и стручните способности на сите вработени.
  • Поттикнување на тимска работа со цел поставените задачи да се извршуваат на што е можно поефективен начин.
  • Планирање на сите работни процеси и внесување на постојани подобрувања (со мерење и анализа на перформансите да се обезбедат податоци кои се неопходни за измени и подобрување на процесот).
  • Партнерски однос со доставувачите и корисниците преку зајакнување на довербата и соработката.

 

Оваа политика е одобрена од страна на највисокото раководство на компанијата ИНТЕР-ЕВРОГЕНЕКС ДОО и обезбедува рамка за понатамошно поставување на релевантни цели на компанијата.