Докажана ефективност во борбата против ракот

Сертификат за индустриска сопственост

Сертификат кој потврдува дека Varumin® е патентиран во Заводот за заштита на индустриската сопственост на Република Македонија како антиканцер препарат

GMP Сертификат

Погледни го GMP сертификат-от.

Извештај 1

Катедра за предклиничка и клиничка фармакологија и токсикологија, Медицински факултет - Скопје, Република Македонија

ISO Сертификат

EN ISO 9001:2015,
EN ISO 14001:2015
EN ISO 22000:2005

Одобрение за ставање во промет на Варумин® во Шведска

Одобрение за регистрација на традиционален хербален лек

Маркетинг дозвола за продажба на Varumin® како хербален лек во Република Македонија, издадена од страна на Министерство за Здравство на РМ.

Одобрение за ставање во промет на Варумин® во Бугарија

Извештај 2

Катедра за предклиничка и клиничка фармакологија и токсикологија, Медицински факултет - Скопје, Република Македонија

Одобрение за ставање во промет на Варумин® во Азербејџан